Novom Uredbom o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj 75/21), u nastavku teksta: Uredba) definira se pojam  klasifikacijska oznaka, propisuje se način određivanja klasifikacije oznake prilikom osnivanja predmeta i označavanje klasifikacijske klase.

   Evidencija predmeta upravnog i evidencija predmeta neupravnog postupka vode se po sustavu klasifikacijskih oznaka.

   Ravnatelj škole donosi plan klasifikacijskih oznaka tijela u skladu s klasifikacijskim okvirom za određivanje brojčane oznake pismena propisanog naputkom.

  U odnosu na prijašnju Uredbu plan klasifikacijskih oznaka se više ne donosi svake godine.  Plan se treba donijeti nakon svake promjene nadležnosti ili djelokruga poslova javnopravnog tijela.

  Člankom 25. Uredbe propisano je čelnik javnopravnog tijela donosi plan klasifikacijskih oznaka nakon svake promjene nadležnosti i djelokruga javnopravnog tijela u skladu s klasifikacijskim okvirom za određivanje brojčane oznake pismena propisanog naputkom. Javnopravno tijelo u jednoj kalendarskoj godini ne smije osnovati dva ili više predmeta iste klasifikacijske oznake različitog sadržaja.

 Klasifikacijske oznake utvrđene planom klasifikacijskih oznaka unose se u informacijski sustav uredskog poslovanja.

  1. Pojam klasifikacije oznake

  Prema članku 4. Uredbe klasifikacijska oznaka je oznaka koja označava predmet prema upravnom području ili djelatnosti, obliku, godini nastanka i rednom broju predmeta.

            2. Određivanje klasifikacijske oznake

  Člankom 23. Uredbe propisano je:

(1) Prilikom osnivanja predmeta određuje se klasifikacijska oznaka koja se sastoji od četiri grupe brojčanih oznaka prema:

1. upravnom području ili djelatnosti

2. vremenu

3. obliku i

4. rednom broju predmeta.

(2) Klasifikacija prema upravnom području ili djelatnosti određuje se prema sadržaju prvog pismena u predmetu. Pismena se svrstavaju prema upravnom području ili djelatnosti u glavne grupe, grupe, podgrupe i djelatnosti unutar podgrupe. Prvi broj označava glavnu grupu, drugi broj grupu, treći broj podgrupu unutar pojedinog upravnog područja, a četvrti i peti broj označavaju djelatnost unutar podgrupe.

(3) Klasifikacija prema vremenu određuje godinu otvaranja predmeta, a označava se s posljednja dva broja kalendarske godine u kojoj je određeni predmet otvoren.

(4) Klasifikacija prema obliku je brojčana oznaka dosjea koja po potrebi razrađuje klasifikaciju na uže cjeline.

(5) Redni broj predmeta označava redoslijed predmeta unutar klasifikacije, a označava se brojevima od jedan pa nadalje u jednoj kalendarskoj godini.

  3. Označavanje klasifikacijske oznake

Člankom 24. Uredbe propisano je:

(1) Klasifikacijska oznaka označava se »KLASA:«.

(2) Brojevi koji označavaju glavnu grupu, grupu i podgrupu odvajaju se spojnicom (-) od brojeva koji označavaju djelatnost unutar podgrupe, a kosom crtom (/) od klasifikacije prema vremenu.

(3) Iza brojeva koji označavaju klasifikaciju prema vremenu stavlja se spojnica (-) i brojčana oznaka klasifikacije prema obliku.

(4) Redni broj predmeta odvaja se kosom crtom (/) od brojčane oznake klasifikacije prema obliku.

(5) Pismena predmeta upravnog postupka moraju prije brojčane oznake imati i oznaku prvostupanjskog ili drugostupanjskog upravnog postupka (UP/I ili UP/II).

     4.  Način određivanja klasifikacijske oznake iz Plana klasifikacijskih oznaka    

 Klasifikacijska oznaka, kao brojčana oznaka predmeta, određuje se u trenutku nastanka prvog vlastitog pismena ili zaprimanja prvog primljenog pismena u predmetu prema Planu klasifikacijskih oznaka škole koji je donijet u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju i Naputkom o brojčanim oznaka pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja.

Klasifikacijska oznaka kao brojčana oznaka predmeta, označava se riječju KLASA,  a na akte predmeta upravnog postupka stavlja se oznaka UP, te klasifikacijska oznaka glasi KLASA: UP/I, za predmete prvostupanjskog postupka ili KLASA: UP/II, za predmete drugostupanjskog upravnog postupka.

  U nastavku teksta navode se primjeri kako odrediti klasu prema oglednom primjeru Plana klasifikacijskih oznaka za osnovnu školu.

    Kada se u radni odnos u školu prima radnik na određeno ili neodređeno vrijeme određuje se klasa prema planu  kako slijedi.

 U oglednom primjeru plana određen je jedan dosje 01 Radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme.

  1. Primjer: KLASA: 112-02/21-01/1  je klasifikacijska oznaka neupravnog predmeta (112-02)  iz glavne grupe 1 Rad i radni odnosi, grupa 11 Radni odnosi, podgrupa 112 Zasnivanje i prestanak radnog odnosa, 02 Radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme, koji je nastao u 2021. godini (21), unutar dosjea i rednog broja predmeta (01/1).

Kada se donosi Odluka o plaćenom dopustu radnika škole određuje se klasa prema oglednom primjeru Plana klasifikacijskih oznaka za osnovne škole kako slijedi.

U oglednom primjeru plana određen je jedan dosje 01 Dopusti (plaćeni, neplaćeni).

  2. Primjer: KLASA: 113-03/21-01/1 je klasifikacijska oznaka neupravnog predmeta (113-03) iz glavne grupe 1 Rad i radni odnosi, grupa 11 Radni odnosi, podgrupa 113 Radno vrijeme, odmori, dopusti i bolovanja, obustave rada, 03 Dopusti (plaćeni, neplaćeni), koja je nastala u 2021. godini (21) unutar dosjea i rednog broja predmeta (01/1).

Kada se po prestanku radnog odnosa u školi dostavlja radniku potvrda o vrsti i trajanju radnog odnosa određuje se klasa prema oglednom primjeru Plana klasifikacijskih oznaka za osnovne škole kako slijedi.

U oglednom primjeru plana određen je jedan dosje 01 Izdavanje potvrda.

3. Primjer: KLASA: 034-04/21-91/1 je klasifikacijska oznaka neupravnog predmeta (034-04) iz glavne grupe 0 Država i društvo, ustrojstvo državne vlasti i uprava, grupa 3 Upravno poslovanje, podgrupa 034 Upravni postupak i upravni spor, 04 Izdavanje potvrda, koja je nastala u 2021. godini (21) unutar dosjea i rednog broja predmeta (01/1).

      Svaka školska ustanova u svom planu klasifikacijskih oznaka po potrebi određuje broj dosjea od 01 pa nadalje. Za veći broj predmeta u planu klasifikacijskih oznaka se određuje više dosjea. Primjerice za potvrde, može se otvoriti dosje 01 potvrde radnika, dosje 02 potvrde učenika i sl.

21. prosinca 2021.  Ružica Vukobratović