Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja  donio je ministar pravosuđa i uprave.

  Naputak je objavljen  u Narodnim novinama broj 132.  dana 4. prosinca 2021. a stupio je na snagu 12. prosinca 2021.

 Ovim se Naputkom propisuje kvalifikacijski okvir za određivanja klasifikacijskih oznaka.

 Škola kao javnopravno tijelo dužna je uskladiti plan klasifikacijskih oznaka s odredbama ovog Naputka do 1. siječnja 2022.

  Stoga, ravnatelj osnovne škole kao zakonski zastupnik škole dužan je donijeti plan klasifikacijskih oznaka osnovne škole koji obuhvaća poslove iz djelokrug  osnovne škole u skladu sa člankom 25. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21)  i člankom 2. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne novine“,br. 132/21)  do 1. siječnja 2022.

 Svaka  osnovna škola vlastitim planom određuje klasifikacijske oznake koje će koristiti od

 1. siječnja 2022. prema svom djelokrugu poslova koje obavlja.

 U nastavku se navodi Ogledni primjer plana klasifikacijskih oznaka osnovne škole.

 Ovaj ogledni primjer plana klasifikacijskih oznaka osnovne škole može poslužiti osnovnim školama kao pomoć i putokaz u izradi vlastitog plana klasifikacijskih oznaka.

 Naglašavam, ogledni primjer plana klasifikacijskih oznaka nije obrazac, te se ne može  jednoobrazno primijeniti u svim osnovnim školama.

Magadenovac, 20. prosinca 2021.

                                                                                    Ružica Vukobratović

                                                                    

       

Ogledni primjer: Plan klasifikacijskih oznaka osnovne škole

 

OSNOVNA ŠKOLA_____________________

KLASA:

URBROJ:

___________, 20. prosinca 2021.

    Na temelju članka 25. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21)  i članka 2. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne novine“,br. 132/21) ravnatelj/ica Osnovne škole ___________ 20. prosinca 2021.  donosi

                                  P L A N KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA    OSNOVNE ŠKOLE ___________________________

                                  

                                                          Članak 1.   

  (1)  Planom klasifikacijskih oznaka ( u nastavku teksta: Plan) određuju  se klasifikacijske oznake Osnovne škole__________________.

   (2) Ovaj Plan obuhvaća  poslove iz djelokruga Osnovne škole _________________.

                                                        Članak 2.

    Planom se određuje  klasifikacija predmeta prema glavnoj grupi, grupi i podgrupi sukladno  propisanom klasifikacijskom okviru člankom 2. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja.

                                                       Članak 3.

(1)  Planom se određuje klasifikacija predmeta prema djelatnosti unutar  podgrupe i kvalifikacija prema obliku.

(2) Planom se određuje klasifikacija predmeta prema djelatnosti unutar podgrupe  prema redoslijedu navođenja djelatnosti u stavku 2. članka 2.  Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja u rubrici „DJELATNOSTI UNUTAR PODRUPE“ od 01 do potrebnog broja.

(3) Planom se određuje klasifikacija prema obliku  brojčanom oznakom dosjea od 01 pa do potrebnog broja.

                                                       Članak 4.

Planom se određuju  klasifikacije oznake, koje proizlaze i djelokruga rada Osnovne škole _____________________ kako slijedi:

Klasifikacija predmeta prema
glavnoj grupi, 
grupi i podgrupi

Klasifikacija predmeta prema
djelatnosti 
unutar podgrupe

Klasifikacijska oznaka-
brojčana oznaka dosjea

  Naziv djelatnosti unutar podgrupe

GLAVNA GRUPA

     

    0

     

GRUPA

     

   00

     

PODGRUPA

     

004

 04

01

Zaštita prava i interes djece

007

 01

01

Osnivanje, ustroj i djelatnosti škole

Napomena: ovo je samo dio dokumenta, cijeli dokument je dostupan pretplatnicima


Preuzmi cijeli dokument:  document Donošenje Plana klasifikacijskih oznaka osnovne škole 20 12 2021 (194 KB)

pdf NAPUTAK O BROJČANIM OZNAKAMA PISMENA TE SADRŽAJU EVIDECIJA UREDSKOG POSLOVANJA (NN BR 132 2021) (12.80 MB)
pdf UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU (NN BR 75 2021) (5.72 MB)