AKTUALNOSTI: Pitali ste, odgovaramo

Aktualnosti su  elektronički dodatak časopisu Poslovni edukator  u izdanju Kovačić konzaltinga- lipanj 2022.

Na web stranici www.kovacic-konzalting.com 

u rubrici Časopis Poslovni edukator i 

rubrici Aktualnosti : Pitali ste, odgovaramo

imate mogućnost  preuzeti sve obrasce i potrebne članke koje smo za Vas napisali.

Tema: Naknada za trošak  prijevoza za  dolazak na posao i odlazak s posla u školskim ustanovama

 

Autorica  članka: Ružica Vukobratović, dipl. iur.

Napisano: 15. lipnja 2022.                                                                      

 

Od 1. svibnja 2022. primjenjuje se Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama  (Narodne novine, broj 56/22).

Zaposlenici školskih ustanova imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla od 1. svibnja 2022.  prema odredbi članka 65.  novog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

U nastavku teksta o novinama  koje se  odnose na naknadu troškova prijevoza zaposlenika za dolazak na posao i odlazak s posla, te o poreznom tretmanu naknade za trošak prijevoza.

Navodi se ogledni primjer Izjave zaposlenika o načinu korištenja prava na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla kojom se radnik pisano očituje poslodavcu o načinu prijevoza na posao i s posla, a može poslužiti kao pomoć pri izradi izjave zaposlenika. U oglednom primjeru su navedeni načini prijevoza na posao i s posla sukladno odredbi članka 65. novog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

 

1.    NAKNADA ZA  TROŠAK PRIJEVOZA

    

Prema članku 65. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama:

- Za stjecanje prava na naknadu troškova prijevoza određen je uvjet udaljenost najmanje dva kilometra od mjesta rada do mjesta prebivališta odnosno boravišta zaposlenika.-

1. Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla (u daljnjem tekstu: naknada troškova prijevoza), pod uvjetom da je udaljenost od njegovog prebivališta, odnosno boravišta do mjesta rada najmanje dva kilometra.

 - Na zaposlenike koji imaju tjelesno oštećenje od 100 %, odnosno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta od najmanje 60 %, a koje je utvrđeno rješenjem nadležnog tijela ne primjenjuje se uvjet udaljenost najmanje 2 km. 

2. Uvjet iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na zaposlenike koji imaju tjelesno oštećenje od 100 %, odnosno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta od najmanje 60 %, a koje je utvrđeno rješenjem nadležnog tijela.

- Novo, smanjena je dob zaposlenicima sa 61. na 58. godina života za stjecanje prava na naknadu troška prijevoza koji imaju manje od dva kilometra od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada.

Pravo na naknadu troškova prijevoza ovi zaposlenici ostvaruju u visini cijene karte samo ako postoji javni prijevoz i ako su kupili kartu.

3. Zaposlenicima s navršenih 58 godina, ako im je udaljenosti od njihovog prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada manja od dva kilometra, poslodavac će naknaditi troškove prijevoza za kupljenu godišnju kartu ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte, samo gdje takav prijevoz postoji.

-  Prebivalište odnosno boravište zaposlenika određuje se prema  Zakonu o prebivalištu

4. Prebivalište odnosno boravište zaposlenika u smislu ovoga članka je prebivalište, odnosno boravište zaposlenika, sukladno Zakonu o prebivalištu.

     

  Prema članku 2. Zakona o prebivalištu (Narodne novine, broj144/12 i 158/13) prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.
Boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka.
Boravište u Republici Hrvatskoj mogu imati i hrvatski državljani koji žive ili borave izvan Republike Hrvatske.
Boravište se prijavljuje ako traje dulje od 3 mjeseca ili je uvjetovano ostvarivanjem samo pojedinih prava i obveza vezanih za životne interese (zaposlenje, obrazovanje, dugotrajno liječenje i druge interese).
Mjesto u smislu ovoga Zakona je grad ili općina i naselje koje je u sastavu grada ili općine, sukladno propisima o područnom ustrojstvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Adresa u smislu ovoga Zakona je ulica ili trg i kućni broj evidentiran u registru prostornih jedinica što ga vodi nadležno tijelo.
Na adresu koja nije evidentirana u registru prostornih jedinica ne može se izvršiti prijava prebivališta ili boravišta ( nepostojeća adresa).

   - Uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu troškova prijevoza za udaljenost veću od 100 km

5. Ako je udaljenost od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada veća od 100 km, pravo na naknadu troškova prijevoza za udaljenost veću od 100 km, u skladu s ovim člankom, utvrđuje nadležni ministar posebnom odlukom.

6. Ako u roku od 90 dana od dana uredno zaprimljenog zahtjeva nadležni ministar ne donese odluku, smatrat će se da zaposlenik ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza u skladu s ovim člankom, od dana podnošenja zahtjeva poslodavcu.

- Novo, kod promjene prebivališta odnosno boravišta zaposlenik koji putuje na udaljenosti većoj od 100 km za ostvarivanje prava na naknadu troškova prijevoza propisuju se objektivno opravdani razlozi čije postojanje zaposlenik mora dokazati odgovarajućom dokumentacijom.

7. Zaposlenik koji tijekom trajanja radnog odnosa bez objektivno opravdanog razloga promijeni svoje prebivalište odnosno boravište, sadržano kao bitni sastojak ugovora o radu i o razlogu ne priloži dokaz, ne može ostvarivati pravo iz stavka 5. i 6. ovoga članka. Pod objektivno opravdanim razlogom smatra se sklapanje bračne, izvanbračne ili partnerske zajednice, spajanje obitelji, propisana skrb o članu obitelji i slični razlozi koji se dokazuju odgovarajućom dokumentacijom.

8. Ako je prije promjene prebivališta odnosno boravišta, zaposleniku prethodno bilo odobreno ostvarivanje prava iz stavka 5. i 6. ovoga članka, a za promjenu prebivališta odnosno boravišta ne postoji objektivno opravdani razlog iz stavka 7. ovoga članka, zaposlenik zadržava pravo na naknadu troškova prijevoza za udaljenost temeljem ranije donesene odluke.

9. Ako je od prebivališta odnosno boravišta zaposlenika do mjesta rada organiziran javni prijevoz, zaposlenik ima pravo na naknadu troška godišnje karte ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte.

-Definicija se pojam organiziranog javnog prijevoza

10. Pod organiziranim javnim prijevozom, u smislu ovoga članka, smatra se mjesni i međumjesni prijevoz koji se međusobno ne isključuju, a koji zaposleniku omogućuju redoviti dolazak na posao i redoviti povratak s posla.

11. Redoviti dolazak na posao i redoviti povratak s posla osigurava onaj javni prijevoznik kod kojeg je vozni red organiziran na način da vrijeme čekanja od dolaska u mjesto rada do početka radnog vremena zaposlenika te vrijeme čekanja od završetka radnog vremena do polaska redovite linije prema prebivalištu odnosno boravištu zaposlenika ne prelazi 45 minuta, a u slučaju potrebe za presjedanjem, vrijeme čekanja između dvije linije javnog prijevoza ne smije biti duže od 30 minuta.

- Isplata visine naknade  troškova prijevoza kojeg zaposlenik može koristiti a ne koristi -

12. U slučaju postojanja organiziranog javnog prijevoza kojeg zaposlenik ne koristi, zaposlenik će ostvariti pravo na naknadu troškova prijevoza, koja će se za svaki pojedini mjesec isplaćivati u visini 1/12 cijene godišnje karte ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno u visini mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, ili pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte.

-Naknada troškova prijevoza u slučaju kada na istoj relaciji prometuje više prijevoznika

13. Ako je od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada organiziran javni prijevoz iz stavaka 10. i 11. ovoga članka od više prijevoznika, a koji prometuju na toj relaciji, naknada troškova prijevoza će se isplaćivati u visini koja je povoljnija za poslodavca.

-Novo,  naknada troškova prijevoza za zaposlenike ako nema organiziranog javnog prijevoza povećana je s 1,00 kn po prijeđenom kilometru na 1,35 kn uvećana za troškove mostarine i tunelarine uz predočenje  ispisa elektroničke naplate cestarine – ENC-a HAC-a i AZM-a na ime zaposlenika, a mijenjat će se u slučaju promjene cijene goriva  za više od 10% prema utvrđenom korektivnom mehanizmu-

14. Ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada nema organiziranog javnog prijevoza, naknada troškova prijevoza isplatit će se u visini od 1,35 kn po prijeđenom kilometru, uvećano za troškove mostarine i tunelarine (uz predočenje ispisa elektroničke naplate cestarine – ENC na ime zaposlenika i za odgovarajući dolazak na posao i povratak s posla), kao i u slučaju naknade troškova prijevoza zaposleniku u dane kada organizirani javni prijevoz ne prometuje, a ako se troškovi mostarine i/ili tunelarine ne mogu odvojiti od troškova cestarine, zaposlenik ima pravo na naknadu cjelokupnog iznosa troška, uz predočenje ispisa elektroničke naplate cestarine – ENC-a HAC-a i AZM-a na njegovo ime.

15. Poslodavac može kao najkraću rutu od mjesta prebivališta/boravišta zaposlenika do mjesta rada utvrditi relaciju koja obuhvaća cestu s naplatom ako je to za njega povoljnije, u kojem slučaju zaposlenik ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza uvećanu za troškove cestarine, uz predočenje ispisa elektroničke naplate cestarine ENC-a HAC-a i AZM-a na ime zaposlenika.

-Visina naknade troškova prijevoza u slučaju kada nema organiziranog prijevoza na dijelu udaljenosti

16. Ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada nema organiziranog javnog prijevoza na dijelu udaljenosti, naknada troškova prijevoza isplatit će se:

– za dio udaljenosti na kojoj prijevoz nije organiziran, kao i u slučaju kad organizirani javni prijevoz ne prometuje određenog dana, u visini od 1,35 kn po prijeđenom kilometru

– za dio udaljenosti na kojoj je prijevoz organiziran, a kojeg zaposlenik koristi, u visini cijene karte organiziranog prijevoza, a ako ga ne koristi, u visini cijene karte organiziranog prijevoza ili u visini od 1,35 kn po prijeđenom kilometru, ovisno o tome što je za poslodavca povoljnije.

17. Zaposlenici koji imaju organizirani prijevoz od strane poslodavca koji im omogućuje redoviti dolazak na posao i odlazak s posla, nemaju pravo na naknadu troškova prijevoza ako ne koriste prijevoz organiziran od strane poslodavca.

- Novo, udaljenost se  utvrđuje na temelju kartografske podloge Google Maps putem stranice https://www.google.com/maps, a ne prema Planera Hrvatskoga autokluba.

18. Udaljenost se u smislu ovoga članka utvrđuje na temelju kartografske podloge Google Maps putem stranice https://www.google.com/maps, i to kao najkraća automobilska ruta sa suvremenim kolničkim zastorom (asfaltom), a u slučaju računanja udaljenosti iz stavka 1. ovoga članka, kao pješačka ruta sa suvremenom pješačkom stazom koja omogućava sigurno kretanje pješaka.

-  Obvezna je izjava zaposlenika o načinu korištenja prava na naknadu troškova prijevoza na početku kalendarske godine. Novo je, zaposlenik ne mora davati novi izjavu na početku svake kalendarske godine  ako nije mijenjao način putovanja niti prebivalište odnosno boravište.-

19. O načinu korištenja prava na naknadu troškova prijevoza, zaposlenik se svom poslodavcu treba pisano izjasniti na početku kalendarske godine, odnosno tijekom kalendarske godine, ako dođe do promjene načina korištenja toga prava, ili ako dođe do promjene prebivališta odnosno boravišta zaposlenika, a ako nije došlo do promjena u načinu korištenja prava na naknadu troškova prijevoza ili do promjene prebivališta odnosno boravišta zaposlenika, zaposlenik se o načinu korištenja prava na naknadu troškova prijevoza ne mora svom poslodavcu pisano izjašnjavati na početku svake kalendarske godine.

- Novo,  organizirani i neorganizirani prijevoz zaposlenik dokazuje voznim redom i rasporedom radnog vremena.

20. Zaposlenik voznim redom i rasporedom svog radnog vremena dokazuje da ima ili nema organizirani javni prijevoz, odnosno da mu javni prijevoz omogućuje ili ne omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla u skladu s odredbama iz stavka 11. ovoga članka.

-Utvrđuje se rok isplate naknade za prijevoz i slučajevi umanjenja naknade za prijevoz

21. Zaposleniku se naknada troškova prijevoza isplaćuje najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, s time da se neće isplatiti za dane godišnjeg odmora, rodiljnog i roditeljskog dopusta, privremene spriječenosti za rad i za druge dane kada zaposlenik više od dva radna dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao.

22. Zaposlenik koji nakon neprekidna dva tjedna rada koristi više od dva dana tjednog odmora uzastopce (jer zbog prirode posla nije mogao koristiti tjedni odmor u prvom tjednu rada) ne uskraćuje se naknada troškova prijevoza za te dane tjednog odmora

23. Ako zaposlenik ostvaruje pravo na naknadu troška mjesečne karte, zbog korištenja godišnjeg odmora zaposleniku se naknada troškova prijevoza neće isplatiti za jedan mjesec i to onaj u kojem koristi pretežiti dio godišnjeg odmora.

24. Ako zaposlenik koristi godišnju kartu, poslodavac ima pravo tražiti njezin povrat u slučaju predvidljive duže odsutnosti, kao što su korištenje prava prema posebnom propisu, dugotrajno bolovanje i plaćeni dopust (u trajanju od preko 30 dana) te u slučaju neplaćenog dopusta.

   - Novo, utvrđuje se način usklađivanja  visine naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru s rastom cijene goriva i objava promjene visine naknade na mrežnoj stranci ministarstva nadležnog za rad zbog izračuna visine naknade za prijevoz-

25. Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru iz stavka 14. i 16. ovoga članka usklađivat će se s rastom cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna, odnosno ako bude niža od 11,43 kune ili viša od 13,97 kuna.

26. Ako se nakon usklađivanja iz stavka 25. ovoga članka srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu, ponovno vrati u raspon od 11,43 kune do 13,97 kuna, visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru iz stavka 14. i 16. ovoga članka iznosit će 1,35 kuna.

27. Promjena visine naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru objaviti će se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za rad, a kao referentna cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel uzima se cijena na benzinskim postajama INA – Industrija nafte d.d. dostupna na Web portalu mzoe-gor.hr.

2.POREZNI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA DOLAZAK NA POSAO I ODLAZAK S POSLA PREMA  PRAVILNIKU O POREZU NA DOHODAK

Člankom 9. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 21. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa, te primitke bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa.

Člankom 7. stavkom 2., R.br. 29., 30. i 31. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/1, 1/20i 1/21) propisano je da se u skladu s odredbama članka 9. stavka 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim radnicima, i to između ostalih:

  • sukladno R.br. 29. - naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.
  • sukladno R.br. 30. - naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza.

Člankom 8. ovog Pravilnika propisano je da se isplate iz članka 7. Pravilnika priznaju na temelju vjerodostojnih isprava (računa, obračuna, odluka, potvrda o cijeni karata i drugog). Radi priznavanja neoporezivih iznosa naknada troškova prijevoza iz članka 7. stavka 2. r.br. 29. i 30. Pravilnika odnosno dokazivanja stvarnih odnosno nastalih izdataka, vjerodostojnom ispravom smatraju se i javno objavljeni odnosno dostupni cjenici ovlaštenih prijevoznika koje su poslodavci radi priznavanja neoporezivih iznosa obvezni osigurati i čuvati u svojim službenim evidencijama odnosno uz putni nalog.

 

 3.  Zaključak

   Školska ustanova  isplaćuje zaposlenicima naknade troškova prijevoza na posao i s posla  od 1. svibnja 2022. godine pod uvjetima i na način ugovoren prema odredbi članka 65. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, izjave zaposlenika o načinu korištenja prijevoza na posao i s posla, priloženih dokaza uz izjavu  i mjesečne evidencije o radnom vremenu zaposlenika.

Prema članku 7.  Pravilniku o porezu na dohodak neoporeziva je naknada za trošak prijevoza na posao i s posla do visine cijene karte javnog mjesnog i međumjesnog prijevoza. Škole  prema cjenicima ovlaštenih prijevoznika utvrđuju neoporezivi dio mjesečne naknade za trošak prijevoz zaposlenika kojima isplaćuje naknadu u visini 1,35 kn po km. Iznos koji je veći od visine cijene karte javnog i međumjesnog prijevoza  u poreznom smislu smatra  plaćom. Stoga su škole dužne  obračunavati oporezivi dio prijevoza. Porezi i doprinosi obračunavaju se na oporezivi dio prijevoza.

document OGLEDNI PRIMJER Izjava zaposlenika o načinu korištenja prava na naknadu troškova prijevoza (17 KB)